Map
Photos
Info
Near
AllCenter map to
my position.
Your Position:
Unknown
Περισσότερες Φωτογραφίες
Ανεβάστε φωτογραφίες από
Ποτάμι
και μοιραστείτε τις μαζί μας!
Πατήστε εδώ.
Ποτάμι
Κατηγορία: Πάρκο
Νομός: Λασιθίου
Διεύθυνση:
Προτείνετε

Τηλέφωνο:
ΠροτείνετεΒαθμολογήστε: Ποτάμι
Μέσος Όρος: --
1
2
3
4
5
Αναφορά ως:
Report

Η γνώμη σας
Αν θέλετε να μας πείτε την άποψη σας γι αυτήν την τοποθεσία, θα σας παρακαλούσαμε να γράψετε ένα σχόλιο.

Σχολιάστε:

Ποτάμι
Μέρη κοντινά με Ποτάμι


Κάτω Χωριό
Κάτω Χωριό 3788 hits

Σε κομβικό σήμείο πάνω στο στενότερο σημείο της Κρήτης βρίσκεται η κοινότητα του Κάτω Χωριού, που περιλαμβάνει εκτός απ’ το ομώνυμο χωρίο, την Επισκοπή, το Πάνω Χωριό, τα Παπαδιανά και την μαγευτική Θρυπτή πάνω στα λασιθιώτικα βουνά. Η στρατηγική τους θέση τους σε συνδυασμόμε το κλίμα, τα άφθονα νερά, και κατά συνέπεια τα ιδιαίτερα παραγωγικά εδάφη, μαρτυρούν τους λόγους για τους οποίους η περιοχή κατοικείται από τη Νεολιθική εποχή, πάνω από εφτά χιλιάδες πίσω στο παρελθόν.

Ένα πήλινο ειδώλιο που η ηλικία του εκτιμάται μεταξύ εφτά και όχτω χιλιάδων χρόνων, σπουδαίο εύρημα Νεολιθικής μικροπλαστικής φανερώνει την ιστορία και τη σημασία του οικισμού του Κάτω Χωριού. Τις περασμένες δεκαετίες ήταν ένα απ’ τα πιο πλούσια χωριά της Ιεράπετρας ενώ τα μόλις εφτά χιλιόμετρα που το χωρίζουν απ΄την πόλη έκανε πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως ένα ιδανικό προάστιο.

Τόπος συγκέντρωσης των Κατοχωριτών, η χαρακτηριστικά μεγάλη πλατεία, με τα πελώρια πλατάνια, τους ευκάλυπτους, τα πεύκα, και βέβαια τις ταβέρνες που λειτουργούν.

Αξιοθέατα:

- Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος στη θέση Αρχοντικά, χτίστηκε το 1831 και έχει σπουδαία ξυλόγλυπτα τέμπλα διαφορετικής τεχνοτροπίας.
- Ο ναός της Αγίας Τριάδας στο νότιο άκρο του χωριού, μονόκλιτος, ρυθμού βασιλικής, χτισμένος στα τέλη του 17 ου αι. Διαθέτει ένα θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο, δεσποτικό θρόνο και προσκυνητάρι του 19 ου αι.
- Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μεγαλοπρεπής τρίκλιτος ναός, ρυθμού βασιλικής με τρούλο. Φυλάσσονται εκεί παλαιές εικόνες και εκκλησιαστικά βιβλία.
- Το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία δεσπόζει σε όλη την περιοχή, χτισμένο σε λόφο πάνω απ΄το χωριό, με θέα και στα δύο πελάγη

Κοίμηση της Θεοτόκου
Κοίμηση της Θεοτόκου 3743 hits

Ὁ Ἱ­ε­ρὸς Να­ὸς Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου, ἡ Πα­να­γί­α, ὅ­πως τὴν λέ­νε οἱ χω­ρι­α­νοί, εἶναι ἔ­νας με­γά­λος καὶ λαμπρός Να­ός, χτι­σμέ­νος πά­νω ἀ­πὸ τὴν πλα­τεῖ­α τοῦ Χω­ρί­ου. Εἴ­να­ι ὁ νέ­ος Ἐ­νο­ρι­α­κὸς μας Να­ὸς. Ἐ­δῶ τε­λοῦν­ται ὄ­λες οἱ τε­λε­τὲς καὶ οἱ ἀ­κο­λου­θί­ες τοῦ ἔ­τους, ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τὴν τε­λε­τὴ τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως. Χτί­στη­κε στή θέ­ση πα­λαι­ο­τε­ρου Να­οῦ, πού τὸν γκρέμισε κά­ποι­ος γεί­το­νας, πιθανόν Τοῦρκος, ἐ­πει­δὴ τοῦ ἔ­κο­βε τή θέ­α. Ἀ­πὸ τὸ Να­ὸ ἐ­κεῖ­νον σώζε­ται ἡ εἰ­κό­να της­Πα­να­γι­ας τῆς «Ὁ­δη­γή­τρι­ας», πού φυ­λάσ­σε­ται στόν νέ­ο Να­ὸ καὶ τι­μᾶ­ται ἰ­δι­αί­τε­ρα ἀ­πὸ τοὺς πι­στούς.

Ὁ ση­με­ρι­νὸς Να­ὸς ἐγ­και­νι­ά­στη­κε στις 26 Ἰ­ου­λί­ου 1964. Εἲ­ναι τρί­κλη­τη Βα­σι­λι­κὴ Βυ­ζαν­τι­νοῦ ῥυθ­μοῦ (Σταυ­ρο­ει­δοῦς μὲ τροῦ­λο). Τὸ κεν­τρι­κὸ κλῖτος τι­μᾶ­ται στην Κοί­μη­ση τῆς Θε­ο­τό­κου ἐ­νῶ τὰ ἄλ­λα δύ­ο εἲ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­να στον Ἅ­γι­ο Γε­ωρ­γι­ο, καὶ τὸν Ἅ­γι­ο Τί­το καὶ εἶ­ναι ἀ­νεγ­και­νί­α­στα.

Ὁ Να­ὸς εἲ­ναι κα­τά­γρα­φος ἀ­πὸ τοι­χο­γρα­φί­ες βυ­ζαν­τι­νῆς τε­χνο­τρο­πί­ας, ἀ­πὸ τοὺς ἁ­γι­ο­γρά­φους Ἐμμ. Μπε­τει­νά­κη καὶ Μιχ. Σταυ­ρου­λά­κη, ἐ­νῶ οἱ εἰ­κό­νες τοῦ τέμ­πλου εἶ­ναι ἔρ­γα τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Δημ. Σα­ρι­δά­κη.

http://cato-horio.blogspot.gr

 

Πάνω Χωριό
Πάνω Χωριό 3431 hits

1 χλμ από το Κάτω Χωριό, η γενέτειρα του ποιητή - λογοτέχνη Νίκου Στρατάκη. Mαζί με το Κάτω Χωριό και την Επισκοπή αποτελούν την κοινότητα του Κάτω Χωριού

Αξιοθέατα:

- O ναός της Αγ. Άννης στη Θρυπτή σε ένα πανέμορφο πευκόφυτο τοπίο. Τοιχογραφημένος, χτισμένος στα τέλη του 14 ου αι.
- Οι πηγές Κεφαλοβρυσίου, λίγο πιο πάνω από το χωριό, με τρεχούμενα νερά και καταπράσινο τοπίο.

Αγία Τριάδα
Αγία Τριάδα 3179 hits

Ὁ Να­ὸς τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δας εἶ­ναι ἡ πα­λιό­τε­ρη ἐκ­κλη­σί­α τοῦ χω­ριοῦ. Βρί­σκε­ται μέ­σα στὸ χω­ριό. Κατά τον κ. Γεώργιο Ψαρουδάκη (Ἐκκλήσίες και μοναστήρια τῆς Ἱεράπετρας) χτί­στη­κε στὰ τέ­λη τοῦ 17ου αἰ­ώ­να,ὅπως μαρτυρεί μαρ­μά­ρ­νη πλά­κα μὲ λα­τι­νι­κοὺς χα­ρα­κτῆ­ρες, ἡ ὁ­ποί­α ὅμως, πιθανῶς μεταφέρθηκε ἐδῶ ἀπό ἀλλοῦ και σήμερα βρίσκεται στην πρόθεση. Εἶ­ναι μο­νοόκλη­τος να­ός, ρυθ­μοῦ Βα­σι­λι­κῆς μὲ μι­κρὲς κα­μα­ρω­τὲς προ­ε­ξο­χὲς στὶς θέ­σεις τῶν ψαλ­τῶν. Χρη­σηιμο­ποι­ή­θη­κε σὰν Ἐ­νο­ρι­α­κὸς Να­ὸς μέ­χρι τὸ 1900. Ἐ­δῶ γί­νε­ται ἡ τε­λε­τὴ τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως.

Ἔχει θαυμάσιες λιθόγλυπτες παραστάσεις πάνω ἀπό τις θύρες, ὅπως ὁ Εὐαγγελισμός πού βρίσκεται στη δυτική πόρτα εἰσόδου

Το 2011 ἔγινε γενική ἀνακαίνηση τοῦ Ναοῦ, ἀντιμετωπίστηκε το πρόβλημα στατικότητας, καθαρίστηκαν οἱ παραστάσεις καί στρώθηκε νέο δάπεδο.

 

Επισκοπή
Επισκοπή 2950 hits

Στο 7ο χιλιόμετρο από την Ιεράπετρα και προς το δρόμο της Παχείας Άμμου μέσα στο δρόμο βρίσκεται το σημερινό χωριό Επισκοπή που μαζί με το Πάνω Χωριό και το Κάτω Χωριό αποτελούν την κοινότητα του Κάτω Χωριού.

Υπήρξε έδρα Επισκόπου, για αυτό και το όνομα, και εκεί βρίσκεται ένας απ’ τους πιο ιδιαίτερους ναούς ολόκληρης της Κρήτης. Χτισμένος τον 11ο αιώνα, πιθανότατα από τον Νικηφόρο Φωκά, ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου Γεωργίου Χαραλάμπους, αποτελεί ένα θρησκευτικό, ιστορικό, αλλά και αρχιτεκτονικό μνημείο, σπάνιας ομορφιάς. Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του δεν έχουν διασωθεί όμως το περίτεχνο πολύχρωμο ξυλόγλυπτο τέμπλο με τους δύο δράκοντες στις άκρες, εντυπωσιάζει.

Η Επισκοπή, κατοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, και αποτελεί τόπο σπουδαίων αρχαιολογικών ευρημάτων, που εκθέτονται στην αρχαιολογική συλλογή Ιεράπετρας. Η διάσημη σαρκοφάγος, με την εντυπωσιακή διακόσμηση είναι απ’ τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα ευρήματα της μυκηναϊκής εποχής.

Αξιοθέατα:
- Ο πύργος «Κουλές», χτισμένο το 1868 από το Χουσεϊν Αυνη Πασά.
- Ο ναός της Παναγίας της Εφτάτρουλης στο κέντρο του χωριού, μεγάλη βασιλική με τρούλο, χτισμένη το 1900 με πελεκητή πέτρα.
- Ο ναός των Αγίων Γεωργίου και Χαραλάμπου, δίκλιτος βυζαντινός ναός που χρονολογείται στον 11 ο αι, είναι χτισμένος με πέτρες ποταμού και τα κενά ανάμεσά τους γεμισμένα με όστρακα και κομμάτια πλίνθων.
- Η πλατεία του χωριού, κάτω από την πλούσια σκιά δέντρων, όπου κανείς μπορεί να γευτεί καταπληκτικούς μεζέδες με ρακή.

Παπαδιανά
Παπαδιανά 2876 hits

1 χλμ πάνω από το Πάνω Χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά με καταπληκτική θέα.

Αξιοθέατα:

- Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, χτισμένος το 1805. Πιστεύεται ότι είναι θαυματουργός και οι κάτοικοι διηγούνται ότι τους έσωσε πριν πολλά χρόνια από την επιδημία πανούκλας, που είχε χτυπήσει όλη τη γύρω περιοχή.

Άγιο Πνεύμα
Άγιο Πνεύμα 2791 hits

Ναός μονόκλιτος ρυθμοῦ Βασιλικῆς. Βρίσκεται Β.Δ. τοῦ χωριοῦ μέσα σε περιβόλια χτίστηκε τὸν 18° αἰώνα ὅπως μαρτυρεῖ λίθινη ἐπιγραφὴ καὶ ἀνακαινίσθηκε τὸ 1960.Εἶναι μονόκλιτη Βασιλική Ὁ δρόμος πού ὀδηγεί στο Ναό περνᾶ μέσα ἀπό το χωριό και στη συνέχεια εἶναι βατός χωματόδρομος.

 

Μεταμόρφωση Σωτήρος - Άγιος Χαράλαμπος
Μεταμόρφωση Σωτήρος - Άγιος Χαράλαμπος 2791 hits

Ὁ Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου (Ἀφέντης Χριστός), εἶναι δικλητη Βασιλική. Το κλίτος τῆς Μεταμορφώσεως χτίστηκε το 1831. Το 1895 προστέθηκε το κλίτος τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους. Ἀπό το 1900 μέχρι το 1964 χρησιμοποιήθηκε ὡς Ἐνοριακός.

Καζάρμα Επισκοπής
Καζάρμα Επισκοπής 2755 hits
Οχυρωματικό έργο, ένα μικρό κάστρο, που δεσπόζει στον ισθμό Ιεράπετρας - Παχιάς Άμμου. Χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά από τους Βενετούς (Καζάρμα=Casa di Arma), τους Οθωμανούς (Κούλες) και τους Γερμανούς. Διατηρείται σε καλή κατάσταση αν και χρήζει αποκατάστασης.


ΚΟΥΛΕΔΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Ο ισθμός της Ιεράπετρας, από την Παχειά Άμμο ως την Ιεράπετρα, ήταν μια δίοδος πολύ σπουδαίας σημασίας στο Νομό Λασιθίου. Η οχύρωση επομένως της διόδου αυτής εξασφάλισε την πλήρη αποκοπή των σχέσεων των επαρχιών Μιραμπέλου και Ιεράπετρας, ενώ συγχρόνως απομόνωνε την επαρχία Σητείας. Έτσι οι Τούρκοι έκτισαν Κουλέδες ή Καλέδες στην Παχειά Άμμο, στη Βασιλική, στην Επισκοπή και στο Κεντρί. Ο μικρός Κούλες της Παχειάς Άμμου βρισκόταν στη θέση Χαλέπα, ανατολικά και κοντά από το χωριό, ενώ βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο σκοπός του ήταν κυρίως ο έλεγχος του όρμου της Παχειάς Άμμου, αλλά και όλου του Μιραμπέλου, ενώ επικοινωνούσε με τον πύργο της Βασιλικής. Ο Κούλες της Βασιλικής βρισκόταν νότια του χωριού πάνω στο λόφο, δίπλα στον οποίο βρέθηκαν σημαντικές αρχαιότητες, και η πρόσβαση γίνεται με δρόμο που φτάνει ως εκεί. Είναι μικρός (7x7 μ.) και σκοπός του ήταν η μεταφορά των μηνυμάτων του Κούλε της Παχειάς Άμμου στον Κούλε της Επισκοπής. Ο Κούλες της Επισκοπής βρισκόταν σε χαμηλό λόφο κοντά στο ομώνυμο χωριό κι ήταν ο κεντρικός πύργος της επαρχίας (κισλά) και ο μεγαλύτερος (15x4 μ.), ενώ τμήμα του σώζεται σε άσχημη κατάσταση. Στον Κούλε υπήρχε υπόγεια σήραγγα που οδηγούσε έξω από αυτόν σε μεγάλη απόσταση. Κύριος προορισμός του ήταν η άμεση στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση συναγερμού. Τέλος, ο Κούλες του Κεντριού ήταν χτισμένος στη θέση που βρίσκεται το σχολείο του ομώνυμου χωριού, χωρίς να σώζεται κανένα ίχνος του. Στην επαρχία Σητείας δεν κτίστηκαν κουλέδες, αφού είχε ήδη πολλά ενετικά φρούρια και πύργους, που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα. Κούλες είχε κτιστεί και στις Μάλλες, που ήλεγχε το βόρειο μέρος του ποταμού Σαραντάπηχου, και έμοιαζε με τον Κούλε της Ρίζας στη Βιάννο.
http://history-pages.blogspot.gr/2012_10_01_archive.html
Κωνσταντίνου και Ελένης
Κωνσταντίνου και Ελένης 2745 hits

Ναός μονόκλιτος ρυθμοῦ Βασιλικῆς. Βρίσκεται Β.Α. του χωριού προς το Ἐπάνω χωριό. Χτίστηκε τον 18° αιώνα. Το 1850 έγινε ανακαίνιση στο Ναό, όπως μαρτυρεί λίθινη επιγρα­φή που βρίσκεται εκεί. Πριν λίγα χρόνια ἀνακαινίστηκε ἐκ νέου και ἀρμολογήθηκε Ἔχει πολύ ὡραία πέτρινη τοιχοποιία. Ὀ δρόμος προς τον ναό εἶναι ἄσφαλτος μέχρι ἕνα σημεῖο, και στη συνέχεια τσιμεντωμένος.

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
Άγιος Ιωάννης Θεολόγος 2692 hits

Μονόκλιτος ναός ρυθμοῦ Βασιλικῆς. Βρίσκεται μέσα στο χωριό, στὸν ἁμαξωτὸ πρὸς τὴν Ἐπισκοπὴ κοντὰ στὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Χτίστηκε τὸ 1898 καὶ χρησιμοποιήθηκε ὡς κοιμητηριακὸς ναὸς μέχρι τὸ 1952. Πανηγυρίζει στις 8 Μαΐου και 26 Σεπτεμβρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2691 hits

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προφήτης Ηλίας - Τίμιος Σταυρός
Προφήτης Ηλίας - Τίμιος Σταυρός 2687 hits

Βρίσκεται στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ Ἀνατολικά του χωριοῦ. Ὁ Ναὸς ποὺ εἶναι σταυροειδὴς μετὰ τρούλου χτίστηκε τὸ 1950 στὴν θέση μικροῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ ὑπῆρχε κελὶ ὅπου διέμενε παλιὰ ἀσκητής με το ὄνομα Ἀνανίας, τά λείψανά τοῦ ὁποίου βρίσκονται στον αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ σε ὀστεοφυλάκιο. Ἔχει δύο Θυσιαστήρια. Το ἕνα τιμᾶται στον προφήτη Ἠλία και το δεύτερο στην ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ Θ. Λειτοργία στό κλίτος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ γίνεται την 1η Αὐγούστου. Ὁ δρόμος πού ὀδηγεί στο ναό περνάει μπροστά ἀπό τον ναό τῆς Κοιμήσεως, και ἀκολουθεί χωματόδρομος. Τό Πανηγύρι τοῦ Προφήτη Ἠλία εἶναι τό μεγαλύτερο τῆς Ἐνορίας μας καί τό βάδυ τῆς ἐορτῆς γίνεται κρητικό γλέντι στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ.